ARHITEKTURA

Matija Cepanec

Prefab Palace Petrinja

MENTOR

Vanja Rister

ASISTENTI

/

SEMESTAR

2. semestar, diplomski studij

KOLEGIJ

Radionica arhitektonskog projektiranja 2

FAKULTET

Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Sportska dvorana koja postaje glavni PVN i jedan od glavnih temelja revitalizacije života u razrušenom gradu. Sastoji se od dva osnovna elementa; baze i krune. Baza predstavlja pijedestal na koji se podiže dvoranski prostor kao centar događanja. Dodatno se naglašava translucentnom opnom koja stvara introvertiran prostor koji korisnika oslobađa distrakcija iz vanjskog prostora, a u prolazniku stvara intrigu za događajem unutra. Volumen dvorane oblikovan je na način da omogućuje racionalno održavanje mikroklime. Hipokaust smješten u bazi služi za pripremu zraka dok solarni dimnjaci krune potiču prirodno strujanje.